Niniejszy dokument stanowi deklarację dotyczącą przejrzystości procesów przetwarzania danych osobowych obowiązującą w Invinity Anna Wolff.

Informacje podstawowe.

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych produktów i usług.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

Informacje, które gromadzimy mogą być wykorzystywane przez nas w związku z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie realizacji usług, prezentacji ofert naszych produktów i usług aby umożliwić zaprezentowanie jak najlepszej oferty oraz wspierać działania marketingowe i sprzedażowe.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane osobowe pozyskiwane poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz przekazane nam bezpośrednio lub pośrednio w związku z nasza działalnością gospodarczą.

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób i w jakim zakresie są one wykorzystywane.

Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz naszych uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Invinity Anna Wolff z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Fosą 64a/3a, 30-699 Kraków, NIP: 8171681034, REGON: 830463140.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby:

Invinity Anna Wolff

  1. Nad Fosą 64a/3a

30-699 Kraków

Polska

lub/oraz wysyłając email na adres: biuro@akademiaustawien.pl

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Wolff. W temacie zagadnień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres ustawienia.invinity@gmail.com lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszej siedziby.

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych.

Gromadzone przez nas dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w związku z nasza podstawową działalnością tj. prowadzeniem kursów i szkoleń w formie online.

Dane osobowe zbierane za pomocą naszej strony WWW będą przetwarzane przede wszystkim w związku z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, prowadzeniem działań marketingowych oraz w związku z zapewnieniem komunikacji.

Gromadzimy także dane osobowe dotyczące innych osób, takich jak Pracowników, Współpracowników, Nadawców i odbiorców korespondencji, Kontrahentów i osób ich reprezentujących, Gości, Klientów, Osób składających reklamacje. Przetwarzanie tych danych odbywa się przeważnie w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa lub działaniami jakie podejmujemy w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszej strony WWW, których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych, są pozyskiwane przez nas w bezpośrednio od osób których dotyczą za pomocy formularzy, wiadomości e-mail lub na podstawie połączeń nawiązywanych przez przeglądarkę stron WWW z naszym serwerem.

Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany, a w przypadku pozyskiwania danych przekazanych nam w korespondencji pisemnej także w sposób manualny.

Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio.

Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskujemy od Ciebie bezpośrednio w procesie przesłania formularzy zamieszczonych na naszych stronach WWW, wiadomości e-mail lub korespondencji pisemnej. Zawierają one przede wszystkim dane zadeklarowane przez osobę której dotyczą, takie jak imię, nazwisko, adres email.

W przypadku świadczenia za pomocą naszej strony WWW innych usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych – ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jeśli wyrazisz na to zgodę.

Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

W trakcie korzystania z naszych stron WWW pozyskujemy również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie, z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych stron WWW i służą nam do monitorowania zainteresowania naszymi produktami i ofertami, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego, czasu jaki spędzasz na naszych stronach WWW, ofert które przeglądasz i wybierasz.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, w stosunku do których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych przetwarzane są przede wszystkim w związku z dostarczaniem usług własnych, takich jak materiały szkoleniowe, oraz z marketingiem produktów i usług własnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w celu umożliwienia komunikacji jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora Danych Osobowych realizowany w związku prowadzeniem dokumentacji w celach dowodowych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również w związku z realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody wyrażonej w trakcie zbierania danych lub ich przetwarzania.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są przez nas do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Dane osobowe pozyskiwane w związku z prowadzeniem korespondencji, przetwarzane są przez nas do czasu przedawnienia okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym pracownikom zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.

Nasi Pracownicy zostali przeszkoleni z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Invinity Anna Wolff, obowiązujących przepisach prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia.

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby, których dane dotyczą mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw podmiotów danych wynikających z przepisów prawa na nasz adres e-mail ustawienia.invinity@gmail.com.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Wszelkie żądania związane z realizacją Twoich praw należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych, w sytuacji kiedy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający, tj. na zlecenie innego Administratora Danych Osobowych, przekażemy Ci odpowiednią informację w tym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usług lub naszych stron WWW w określony przez nas sposób.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na żądanie informacji o tym jakie dane nam dostarczyłeś – oraz jakie aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonali odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas usług i narzędzi lub usług naszych zaufanych Partnerów.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  • dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. marketingu produktów i usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (ustawienia.invinity@gmail.com).

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich realizacji. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację bezpośrednio lub informacja ta będzie udostępniona w odpowiedniej Klauzuli Informacyjnej.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Zarówno nasze strony WWW jak i narzędzia z których korzystamy przy realizacji Usług społeczeństwa informacyjnego składają się z systemów informatycznych w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

Działania jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych mają za zadanie podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług, produktów i dopasowania oferty do oczekiwań naszych Klientów.

Informacje o profilowaniu.

W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji oraz zwiększenia funkcjonalności naszych stron WWW i udostępnianych przez nas narzędzi gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki Użytkownicy naszych stron WWW korzystają z naszej strony oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani.

Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w celach związanych z marketingiem naszych produktów i usług.

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.

O wszelkich zmianach będziemy informować osoby odwiedzające nasze strony WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na udostępniony nam adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii.

Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2021-03-25.