1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@akademiaustawien.pl
  2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Invinity Anna Wolff z reklamacją.
  3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Szablon oświadczenia znajduje się w tym dokumencie jako załącznik numer 1. Użytkownik nie musi korzystać z szablonu, tak długo, jak wszystkie niezbędne dane znajdują się w jego autorskim oświadczeniu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: biuro@akademiaustawien.pllub wysłanie go w formie pisemnej na adres siedziby: Invinity Anna Wolff, ul. Nad Fosa 64a/3a, 30-699 Kraków.
  4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
  5. Invinity Anna Wolff niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
  8. Invinity Anna Wolff rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Invinity Anna Wolff poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
  9. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Invinity Anna Wolff dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacji. Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
  10. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Invinity Anna Wolff, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia do odstąpienia od umowy

Adresat: Invinity Anna Wolff, ul. Nad Fosą 64a/3a, 30-699 Kraków

Adres e-mail: biuro@akademiaustawien.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi.

Data zamówienia ……………..

Numer zamówienia……………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………..

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa ……………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………..

Data ……………..