Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami, a firmą Invinity Anna Wolff z siedzibą w Krakowie (30-699), ul. NadFosą 64a/3a, NIP: 8171681034, REGON: 830463140, adres email: biuro@akademiaustawien.pl.

§1 Definicje

 1. Invinity Anna Wolff – właściciel Serwisu, firma Invinity Anna Wolff z siedzibą ul. Nad Fosa64a/3a, 30-699 Kraków; NIP: 8171681034, REGON: 830463140, adres e-mail: biuro@akademiaustawien.pl
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowy Serwisu to akademiaustawien.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów, Szkolenia stacjonarnego oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Karta Produktu – przestrzeń w Serwisie, zawierająca szczegółowy opis i cenę produktu
 9. Reklamacja – zgłoszenie InvinityAnna Wolff przez Użytkownika wady Produktu.
 10. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Invinity Anna Wolff mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Invinity Anna Wolffma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

§3 Korzystanie z Serwisu i Składanie i realizacja zamówień

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki oraz bilety na wydarzenia.
 2. Ceny produktów podane są każdorazowo na karcie produktu. Podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne należne opłaty.
 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Invinity Anna Wolff należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatnościtytułem zapłaty ceny. Informacje o cenie zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 4. Dostępne są następujące kanały płatności:
  1. Przelew bankowy – Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Numer konta do dokonywania wpłat: 14 1140 2004 0000 3802 8020 4201
  2. Karta płatnicza, przelew internetowy – wpłata poprzez system płatności PayU – szybki przelew, płatność kartą kredytową. Wygodna i natychmiastowa forma płatności, bez dodatkowych opłat. Po wybraniu tej metody płatności, klient jest automatycznie przekierowywany na stronę banku.
  3. Więcej szczegółów dotyczących płatności i dostarczania produktu znajduje się na stronie: https://akademiaustawien.pl/platnosci-i-przesylki/
 5. Invinity Anna Wolffzastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Invinity Anna Wolff powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 6. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 7. Invinity Anna Wolff zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 8. Dostarczenie zamówionych produktów następuje drogą elektroniczną nie później niż 48h po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Invinity Anna Wolff. Dokładne informacje dotyczące dostarczania produktów znajdują się na stronie: https://akademiaustawien.pl/platnosci-i-przesylki/
 9. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Invinity Anna Wolff.
 10. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu przeczytania niniejszego regulaminu), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 11. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Invinity Anna Wolff może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@akademiaustawien.pl
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Invinity Anna Wolff z reklamacją.
 3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Szablon oświadczenia znajduje się w regulaminie jako załącznik numer 1. Użytkownik nie musi korzystać z szablonu, tak długo, jak wszystkie niezbędne dane znajdują się w jego autorskim oświadczeniu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: biuro@akademiaustawien.pl lub wysłanie go w formie pisemnej na adres siedziby: Invinity Anna Wolff, ul. Nad Fosa 64a/3a, 30-699 Kraków.
 4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 5. Invinity Anna Wolff niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 8. Invinity Anna Wolff rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Invinity Anna Wolff poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 9. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Invinity Anna Wolff dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza reklamacji. Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Invinity Anna Wolff, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.

Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i poda dane do faktury w odpowiednich polach formularza.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Invinity Anna Wolff zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Invinity Anna Wolff usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

§4

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
 2. Invinity Anna Wolff zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 3. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Invinity Anna Wolff usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.
  Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 5. Wszelkie inne kwestie związane ze szczegółowymi celami zbierania danych oraz ochroną danych osobowych opisane są w https://akademiaustawien.pl/polityka-prywatnosci/

§5 Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Invinity Anna Wolff nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Invinity Anna Wolff nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Invinity Anna Wolff nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Invinity Anna Wolff zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Invinity Anna Wolff.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia do odstąpienia od umowy

Adresat: Invinity Anna Wolff, ul. Nad Fosą 64a/3a, 30-699Kraków

Adres e-mail: biuro@akademiaustawien.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi.

Data zamówienia ……………..

Numer zamówienia……………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………..

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa ……………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………..

Data ……………..